Podpořte naše mládežníky  |  Transparentní účet FC ODRA Petřkovice  |  271 581 484 / 0300

Stadion

Adresa: Petřkovická 1, 725 29 Ostrava-Petřkovice

 

Návštěvní řád

FC ODRA PETŘKOVICE

§ 1

Obecná ustanovení

Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená vedením fotbalového klubu FC Odra Petřkovice, občanské sdružení se sídlem Petřkovická 1, 725 29 Ostrava Petřkovice, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků v areálu FC Odra Petřkovice vstupujících do prostor areálu a používajících zařízení areálu.

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany, bezpečnosti zdraví a majetku v areálu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu areálu FC Odra Petřkovice je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu FC Odra Petřkovice vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2

Areál FC Odra Petřkovice

Areál FC Odra Petřkovice slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně vedení FC Odra Petřkovice (výbor členů FC Odra).

Veřejnost může do areálu FC Odra Petřkovice vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou areál FC Odra Petřkovice využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s občanským sdružením FC Odra Petřkovice jakožto i pro hosty těchto osob.

Kromě majitele areálu FC Odra Petřkovice je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3

Pobyt v areálu FC Odra Petřkovice

V areálu FC Odra Petřkovice mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu FC Odra Petřkovice vyveden. Při opuštění areálu FC Odra Petřkovice ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

Areál FC Odra Petřkovice je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí 30 minut následujících po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem areálu FC Odra Petřkovice z organizačních důvodů jinak.

Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Návštěvníci - fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli areálu FC Odra Petřkovice pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu FC Odra Petřkovice, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4

Vstupní kontrola

Každý návštěvník je při vstupu do areálu FC Odra Petřkovice povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

Do prostoru areálu FC Odra Petřkovice je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu FC Odra Petřkovice.  O zákazu vnášet takové předměty do areálu FC Odra Petřkovice je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu FC Odra Petřkovice, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

Pořadatel, pořadatelská služba, bezpečnostní služba a policie mají právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu. Pokud divák požadavek na jeho legitimaci nebude akceptovat, nebude na stadion vpuštěn.

§ 5

Chování   v areálu FC Odra Petřkovice

Každý návštěvník areálu FC Odra Petřkovice je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské, pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

Návštěvníci areálu FC Odra Petřkovice jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6

Zákazy

Návštěvníkům areálu je zakázáno vnášet do prostor areálu FC Odra Petřkovice zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

- rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
- zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
- spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
- láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
- neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
- ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
- tyče pro vlajky či transparenty,
- mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
- alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
- zvířata
- laser ukazovátko,
- kufry, velké tašky, batohy nebo
- fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele areálu.

Dále je návštěvníkům zakázáno:

- vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
- lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
- vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
- házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
- zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
- ničit zařízení a vybavení areálu,
- bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC Odra Petřkovice,
- popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
- konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
- jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
- jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu, tak z průběhu akce, pokud k tomu nemá návštěvník povolení,
- překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

Majitel areálu FC Odra Petřkovice je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel areálu FC Odra Petřkovice je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu.

§ 7

Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FC Odra Petřkovice.

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC Odra Petřkovice a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9

Odpovědnost za škody

Vstup a užívání areálu FC Odra Petřkovice uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. FC Odra Petřkovice odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit správci areálu.

§ 10

Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  z  areálu FC Odra Petřkovice a postihnuti zákazem vstupu areálu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření z trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti  FC Odra Petřkovice nebo pořadateli dané akce.

Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád areálu FC Odra Petřkovice je účinný od soutěžního ročníku 2011/2012.