Podpořte naše mládežníky  |  Transparentní účet FC ODRA Petřkovice  |  271 581 484 / 0300

Pronájem umělé trávy

FC ODRA Petřkovice nabízí zájemcům k pronájmu malou umělou trávu v areálu FC Odra Petřkovice. Zájemci o pronájem se můžou telefonicky obracet na správu areálu, tel.: 775 570 103, se kterým se domluví na termínu pronájmu a ostatních podmínkách. Pronájem je možný nepravidelně dle vytížení hřiště FC ODRA Petřkovice. Pronájem hřiště podléhá přísnému dodržování provozního řádu hřiště, se kterým se nájemce předem obeznámí. Provozní řád hřiště uvádíme dále v textu.

 

Ceník pronájmu za hřiště s umělou trávou pro míčové hry v Ostravě - Petřkovicích

Cena hodinového pronájmu hřiště s umělou trávou pro míčové hry v Ostravě - Petřkovicích:

 

1 hodina                                                                              500,- Kč*.

1 hodina (členové FC Odra Petřkovice)                           350,- Kč*.

 

* v případě použití umělého osvětlení se cena automaticky navyšuje o 150 Kč

S případnými dotazy se obracejte na správce hřiště.

 

Provozní řád hřiště s malou umělou trávou v Ostravě - Petřkovicích

Vlastník a pronajímatel hřiště:

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice,

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice,

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

 

Nájemce a provozovatel hřiště:

FC ODRA Petřkovice, občanské sdružení

Petřkovická 721, 725 29 Ostrava-Petřkovice,

IČ: 19012322

 

 1. Fotbalové hřiště s umělým povrchem je umístěno na pozemcích parc. č. 1451/1 a 1448/3 v kat. úz. Petřkovice u Ostravy. Velikost hříště 45,1 x 23,1 m, tj. 1.042 m2. Součástí hřiště jsou 2 branky, 2 střídačky a 1 kartáč na úpravu povrchu.
 2. Hřiště je určeno k provozování fotbalu a to rekreačního standardu. Není určen pro jiné sporty (volejbal, basketbal nebo tenis).
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. Maximální počet uživatelů je stanoven na 12 (tento počet se nevztahuje pro přípravu týmů FC ODRA Petřkovice).
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.

 

Za plynulý provoz HUT odpovídá správa areálu, Ostrava-Petřkovice.

Provozní doba HUT je od 10:00 do 20:00 hodin dle závazných objednávek.

Objednávky zajišťuje správce HUT osobně nebo na telefonním čísle 730 625 506

 1. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz HUT, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 2. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 3. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném HUT nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci HUT.
 4. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle Ceníku za užívání HUT.

V prostorech HUT je zakázáno jakékoliv znečišťování plochy nebo poškozování majetku.

Zejména platí zákaz:

 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • nošení sklenic a skleněných nádob všeho druhu
 • vstupu v nevhodné obuvi (kolíkové kopačky, tretry, boty s podpatkem, znečištěná obuv apod.)
 • manipulace s ostrými předměty
 • jízdy na kole
 • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby
 • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení HUT mimo stanovená místa
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
 • vstupu podnapilým osobám
 • kouření v prostorách HUT
 • rozdělávání ohně a manipulace s ním v prostorách HUT
 • vstupu se zvířaty
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch
 1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na HUT pouze hrajícím osobám, divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za ochranným oplocením.
 2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 3.  Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

Bezpečný provoz hřiště s umělou trávou

 1.  Pro fotbal je nutná běžná sportovní obuv (bez hřebů ne tretry) a bez dlouhých kolíků, nejlépe přímo určená pro umělý trávník, je možné použít kopačky s krátkými gumovými nebo plastovými kolíky tzv. TURFY. Kromě nalajnovaných čar se herní prostor vyznačuje přenosnými kloboučky (ne bodce, ne nástřiky).
 2. Při manipulaci s brankami a vybavením je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození nebo vytržení umělého trávníku. Branky nesmí být do trávníku kotveny hřeby.

Ochrana a údržba hřiště s umělou trávou

 1. Obecně je třeba povrch chránit před ohněm, chemikáliemi, olejem, pohonnými hmotami, čistícími prostředky, pesticidy, pyrotechnikou, barvami atd. Velmi problematické je znečistění žvýkačkami, jídlem, cigaretami, sklem, papírky, nečistotami z obuvi – kamínky, nánosem hlíny nebo posekané trávy, proto se okolí hřiště a všechny přístupové cesty musí udržovat v čistotě a pořádku, přístupové cesty musí být proto dlážděné nebo zpevněné.
 2. Umělý trávník je nutné pravidelně udržovat, aby zůstaly zachovány herní parametry povrchu při dané životnosti a hřiště bylo současně bezpečné a komfortní. Kartáčování slouží k udržování vláken umělého trávníku ve svislé poloze a k rovnoměrnému rozložení vsypů s omezením jejich komprese.  Kartáčování se musí provádět pravidelně, pokud se hraje intenzivně každý den, tak 1x denně, pokud se hraje občasně tak 1x týdně, vždy dle potřeby a herního zatížení.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat.

Nedodržování ustanovení tohoto provozního řádu nebo jiná porušení občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 15. 5. 2013

 

Ing. Dušan Kašický

FC Odra Petřkovice